back to home dude

Đánh bài theo đạo Hồi

Đánh bài theo đạo Hồi

Về Đánh bài theo đạo Hồi

Hãy xếp thành 2 chồng theo mỗi màu sắc: 1 chồng từ Ách đến Già, chồng còn lại từ Già đến Ách.