back to home dude

Đánh bài mền

Đánh bài mền

Về Đánh bài mền

Xếp những lá bài từ Ách đến Già. Ít nhất một cạnh ngắn phải được tự do.