back to home dude

Đánh bài máy tính Tripeaks

Đánh bài máy tính Tripeaks

Về Đánh bài máy tính Tripeaks

Làm cho những lá bài này biến mất bằng cách rút những lá bài này ra theo đúng thứ tự từ Ách đến Già.