back to home dude

Đánh bài khoảng trống

Đánh bài khoảng trống

về Đánh bài khoảng trống

hãy xếp những lá bài theo đúng thứ tự từ Ách đến Già.