back to home dude

Đánh bài hoàng hôn

Đánh bài hoàng hôn

về Đánh bài hoàng hôn

hãy tạo ra 1 cặp gồm 2 lá bài cùng giá trị, và sau đó làm biến mất hết tất cả những lá bài.