back to home dude

Đánh bài cùng máy tính

Đánh bài cùng máy tính

Về Đánh bài cùng máy tính

Bạn hãy dời những lá bài này đi bằng cách xếp chúng theo thứ tự từ Ách đến Già.