back to home dude

Đánh bại chủ

Đánh bại chủ

Về Đánh bại chủ

Hãy chiến thắng người chủ trong việc tạo ra bản thiết kế tốt nhất cho khách. Bạn phải lưu ý ước nguyện của khách.