back to home dude

Dẫn đường cho Adam và Eva

Dẫn đường cho Adam và Eva

Về Dẫn đường cho Adam và Eva

Hãy dẫn Adam tìm đường trong mê cung để tới tìm Eva, đồng thời thu thập các đồ vật trên đường đi.