back to home dude

Đạn đạo

Đạn đạo

về Đạn đạo

Hãy dùng mìn để phá huỷ căn cứ quân đội. Bạn sẽ giành được nhiều điểm hơn nếu phá huỷ nhanh.