back to home dude

Đâm xuyên 3

Đâm xuyên 3

Về Đâm xuyên 3

Công việc của bạn là tiêu diệt tất cả lũ thây ma! Nhắm với khẩu pháo và hãy đâm xuyên người chúng bằng cách ném chúng vào những hàng rào nhọn và cái móc. Bạn chỉ có thể qua được màn chơi tiếp theo nếu bạn đạt được chỉ tiêu của từng màn chơi.