back to home dude

Đài điều khiển tàu chiến

Đài điều khiển tàu chiến

về Đài điều khiển tàu chiến

Đặt những con tàu của bạn trong chiến trường và cố tìm ra những con tàu của kẻ thù!