back to home dude

Đá quý mùa hè

Đá quý mùa hè

về Đá quý mùa hè

Nối các viên đá quý lại với nhau để hoàn thành mỗi màn chơi. Khi bạn nối cá, bạn sẽ được thêm thời gian.