back to home dude

Đá Miley

Đá Miley

Về Đá Miley

Mọi người đã chịu đựng đủ Miley Cyrus và đã đến lúc để đá cô ta ra ngoài. Hãy bắn cô ta lên trên không và dùng vũ khí để tấn công cô ấy. Sau mỗi lần chơi, bạn có thể mua những gói nâng cấp để có thể gây ra nhiều thuơng tích hơn.