back to home dude

Cứu trứng khủng long

Cứu trứng khủng long

về Cứu trứng khủng long

Một sao chổi khổng lồ mới đâm vào trái đất. Hãy chạy để giữ mạng sống và đồng thời cứu trứng khủng long trên đường bạn chạy.