back to home dude

Cursor Hunter

Cursor Hunter

về Cursor Hunter

Kesler đang trong vai trò túm lấy tất cả những con chuột mũi tên, có cả bạn trong đó! Di chuyển con chuột máy tính của bạn và tránh tất cả những cuộc tấn công của anh ta đến khi anh ta bỏ cuộc.