back to home dude

Curse Village Survival

Curse Village Survival

về Curse Village Survival

Bạn hãy cố gắng giữ bầy ma cà rồng này lại và nhớ là đội quân phòng thủ của bạn sẽ tiếp tục giữ chúng đến suốt dòng ma kế tiếp bằng cách nâng cấp cho họ. Và cũng nhớ là phải đầu tư vào vũ khí để đánh bại rất nhiều những con ma nguy hiểm!