back to home dude

Cuộc tìm kiếm nhỏ

Cuộc tìm kiếm nhỏ

về Cuộc tìm kiếm nhỏ

Trong cuộc tìm kiếm nhỏ này hãy cố gắng đi qua các cấp độ! Tránh các trở ngại và cố gắng tìm ở mỗi vùng lân cận một hòm đồ quý báu.