back to home dude

Cuộc thi tiêu diệt

Cuộc thi tiêu diệt

Về Cuộc thi tiêu diệt

Hãy đánh bại tất cả các thây ma và cố gắng sống sót!