back to home dude

Cuộc Hành Trình

Cuộc Hành Trình

về Cuộc Hành Trình

Bạn và những người bạn vừa thoát ra khỏi viên tâm thần và bây giờ mọi người đang cố gắng để trở về đất nước của mình.