back to home dude

Cuộc gián đoạn tia chớp

Cuộc gián đoạn tia chớp

về Cuộc gián đoạn tia chớp

Thụt vào những màu theo chỉ định, nhưng phải thực hiện đúng thời điểm! Lưu điểm bằng cách nhấp vào nút lưu sau khi chơi xong.