back to home dude

Cuộc chiến người máy

Cuộc chiến người máy

về Cuộc chiến người máy

Bạn là một người máy, bảo vệ chính bạn chống đối lại với kẻ thù. Đi loanh quanh và cẩn thận, coi chừng bị tấn công/