back to home dude

Cuộc chiến cuối cùng

Cuộc chiến cuối cùng

Về Cuộc chiến cuối cùng

Cuộc chiến quan trọng này cần được chấm dứt. Chọn quân đội mà bạn muốn để chơi trò chiến thuật này.