back to home dude

Cửa hàng nhỏ - chuyến đi bằng đường bộ

Cửa hàng nhỏ - chuyến đi bằng đường bộ

Về Cửa hàng nhỏ - chuyến đi bằng đường bộ

Cố gắng tìm các vật thể hiển ra ở phía dưới màn hình của bạn. Tìm thấy 10 trong số đó để tiếp tục chuyển sang cấp độ tiếp theo, và 15 cho một ngôi sao vàng.