back to home dude

Cầu vòng phép thuật

Cầu vòng phép thuật

Về Cầu vòng phép thuật

Giải quyết các câu đố và thu thập các đối tượng ma thuật. Tạo thành nhóm gồm ba hoặc nhiều hoa cùng màu để thoát khỏi những viên gạch màu.