back to home dude

Cú Đập Duyên Dáng

Cú Đập Duyên Dáng

Về Cú Đập Duyên Dáng

Thả những chiếc đầu lên trên những chiếc đầu khác và cố gắng đưa từ 3 chiếc đầu trở lên lại cạnh nhau để loại bỏ chúng.