back to home dude

Cú đánh gôn nhẹ

Cú đánh gôn nhẹ

về Cú đánh gôn nhẹ

Đây là một sân gôn nhỏ. Hãy đánh bánh vào lỗ chỉ trong một vài phát đánh.