back to home dude

Cú đá phạt đền

Cú đá phạt đền

về Cú đá phạt đền

Nhằm đúng khung thành và cho banh vào lưới. Bạn có thể ghi bao nhiêu lần?