back to home dude

Crystal Hexajong 1

Crystal Hexajong 1

về Crystal Hexajong 1

Kết nối những viên gạch bên phải để xóa sạch chúng từ các trò chơi. Lặp lại quá trình này cho đến khi tất cả các gạch đã mất hết và bạn có thể tiến tới cấp độ tiếp theo. Khibạn hoàn thành nhanh hơn, điểm số của bạn sẽ càng cao!