back to home dude

Crush the Castle 2

Crush the Castle 2

Về Crush the Castle 2

Hủy diệt lâu đài với càng ít lần cố gắng càng tốt! Nghĩ kỹ trước khi tấn công.