back to home dude

Crush Maniacs

Crush Maniacs

Về Crush Maniacs

Phá hủy tất cả các khối trong vùng chơi. Có những phần thưởng mà bạn có thể đoạt được, ví duụ như nam châm và mạng sống.