back to home dude

Crossy Sky Guriko

Crossy Sky Guriko

Về Crossy Sky Guriko

Nhảy lên và lên, từ mặt phẳng này sang mặt phẳng khác, để lên thật cao với Ninja Guriko của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn nhảy lên mặt đá, và tránh chạm vào những đám mây!