back to home dude

Creature of the Black Lagoon Machine

Creature of the Black Lagoon Machine

Về Creature of the Black Lagoon Machine

Lợi nhuận là vấn đề quan trọng nhất. Hãy xoay bánh xe và kết hợp các hình ảnh với nhau. Các máy sẽ thể hiện sẽ tiền bạn kiếm được. Tất cả tùy thuộc vào việc đặt cược và xoay của bạn. Hoặc bạn có thể cố gấng tự động chơi. Hãy chơi vui vẻ!