back to home dude

Creative Killer Chamber

Creative Killer Chamber

về Creative Killer Chamber

Người gậy đã bị nhốt trong một căn phòng. Cậu ấy phải thoát ra, nếu không bọn chúng sẽ cho thử tất cả các loại thí nghiệm trên cơ thể cậu ấy. Đã đến lúc trốn thoát!