back to home dude

Crazy Old Man

Crazy Old Man

về Crazy Old Man

Hãy tìm ra lối thoát. Trước nhất hãy suy nghĩ và sử dụng tất cả những vật thể xung quanh để về đích.