back to home dude

Crazy Digger 1

Crazy Digger 1

về Crazy Digger 1

hãy ăn tất cả những viên pha lê và đừng đụng vào những khối vuông. Cẩn thận,vì bạn không thể di chuyển hết tất cả những khối vuông