back to home dude

Crazy Dad 2: Một ngày ở thư viện

Crazy Dad 2: Một ngày ở thư viện

về Crazy Dad 2: Một ngày ở thư viện

Đây là ngày làm việc đầu tiên của Crazy Dad tại thư viện trường. Giúp ông ấy loại bỏ những học sinh ngổ ngáo để ông ấy có thể giữ cho thư viện yên tĩnh!