back to home dude

Crazy Croquet

Crazy Croquet

Về Crazy Croquet

hãy giúp cho cô gái này hoàn thành trò chơi bóng vồ bằng cách dùng cây cờ xanh đánh cho tất cả những trái banh vào lỗ! Sử dụng chuột để nhắm, sau đó nhấp vào để đánh! Khi bạn thực hiện càng tốt, bạn sẽ ghi điểm càng cao.