back to home dude

Crash Bandicoot

Crash Bandicoot

về Crash Bandicoot

Hãy tìm những vật quý ở mỗi cửa va coi chừng những thùng thuốc nổ.