back to home dude

Crappy bird

Crappy bird

về Crappy bird

Hãy giúp chú chim Crappy bay bằng cách nhấn chuột đúng thời điểm. Đừng để bị va đụng vào đâu, nếu không, bạn sẽ phải chơi lại.