back to home dude

Coyote's Chase

Coyote's Chase

Về Coyote's Chase

Đóng vai Coyote và giúp anh ta về đích. Vào trong chiếc phản lực ACME của bạn và tránh những chướng ngại vật. Sau mỗi lần cố gắng bạn có thể sử dụng tiền có được để mua nâng cấp cho chiếc xe của bạn!