back to home dude

Cosmic Rocks

Cosmic Rocks

về Cosmic Rocks

Nhiệm vụ của bạn là làm sao cho 3 hay nhiều những sao chổi cùng loại đặt cạnh nhau! Sử dụng chuột vi tính của bạn để nhắm và phóng những viên đá này để ghi điểm. Bạn có thể đạt được điểm cao nhất không nào?