back to home dude

Coolio Beat Rock Out

 Coolio Beat Rock Out

Về Coolio Beat Rock Out

Tạo ra âm thanh bằng cách gõ chữ cái bên phải vào đúng thời điểm. Lưu điểm số của bạn bằng cách nhấn Submit Điểm sau khi kết thúc trò chơi.