back to home dude

Cookie Needs Jam 2

Cookie Needs Jam 2

về Cookie Needs Jam 2

Cái Bánh Quy này cần đến sự giúp đỡ của bạn! Bạn có thể giúp nó thu thập tất cả trái không. Nhưng đừng để nó rơi xuống. Bạn hãy lăn Cái Bánh Quy này theo con đường, nhặt lên các kẹo và các trái tim mà đừng để nó bị tổn thương!