back to home dude

Cookie Hamster

Cookie Hamster

về Cookie Hamster

hãy giúp cho chú chuột Hamster đến với chiếc bánh! Sử dụng chuột vi tính để di chuyển một số các vật thể để dọn đường cho chú ta đi. Bạn có thể tập hợp tất cả những đồng tiền ở từng cấp độ không nào?