back to home dude

Công ty phá hủy

Công ty phá hủy

Về Công ty phá hủy

Đặt những thuốc nổ vào những vị trí chiến thuật, sao cho bạn có thể hoàn thành từng nhiệm vụ.