back to home dude

Cộng sinh

Cộng sinh

về Cộng sinh

Trồng cây và biến đổi chúng thành chế độ tấn công hoặc phòng thủ. Đó là cách để tấn công và tiêu diệt quân địch.