back to home dude

Cộng lại

Cộng lại

về Cộng lại

Hãy đếm ngược. Bạn phải bộ những số có tổng là 10 lại với nhau.