back to home dude

Cộng cộng

Cộng cộng

về Cộng cộng

Hãy loại bỏ các hình khối bằng cách tìm những số có tổng bằng số được đưa ra.