back to home dude

Cổng Apocalyps

Cổng Apocalyps

về Cổng Apocalyps

Những anh hùng của chúng ta là để bảo vệ đất nước và người dân. Các quái vật xuất hiện một cách nhanh chóng; đánh bại chúng một cách thông minh!