back to home dude

Cơn Hoảng Loạn Rạp Chiếu Phim 2

Cơn Hoảng Loạn Rạp Chiếu Phim 2

Về Cơn Hoảng Loạn Rạp Chiếu Phim 2

Cơn Hoảng Loạn Rạp Chiếu Phim 2 là một trò chơi quản lý thời gian vui nhộn. Bạn có một công việc mới ở quầy đồ ăn rạp chiếu phim. Nhờ vào dịch vụ tuyệt vời của bạn, rạp chiếu phim đang trở nên mỗi lúc một đông hơn. Bạn có thể giữ vững nhịp độ chứ?

Tải về

Cơn Hoảng Loạn Rạp Chiếu Phim 2Cơn Hoảng Loạn Rạp Chiếu Phim 2